Oznámenie emitentom v súvislosti s dopadmi pandémie koronavírusu COVID-19

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal niekoľko odporúčaní pre účastníkov trhu ohľadom dopadov pandémie koronavírusu COVID-19.

V súlade s odporúčaním ESMA, Národná banka Slovenska odporúča emitentom, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (ďalej len „emitenti“), aby bezodkladne zverejnili akékoľvek relevantné a významné informácie ohľadom dopadu koronavírusu COVID-19 na ich podnikanie, očakávania alebo finančnú situáciu v súlade s povinnosťou zverejňovania podľa nariadenia o zneužívaní trhu.1

Podľa § 34 v spojení s § 45 zákona o burze2 majú emitenti lehotu na zverejnenie ročných finančných správ za rok 2019 v Centrálnej evidencii regulovaných informácií, alebo v Registri účtovných závierok a na svojich webových stránkach, stanovenú do konca apríla 2020.

ESMA vydala aj odporúčanie o dôsledkoch pandémie koronavírusu COVID-19 na lehoty uverejňovania finančných správ, ktoré sa podľa smernice o transparentnosti3 vzťahujú na emitentov. Príprava pravidelných finančných informácií sa musí aj naďalej vykonávať v súlade s platnými finančnými predpismi, aby sa zabezpečila ochrana investorov a zachovala sa integrita a riadne fungovanie finančných trhov EÚ. ESMA odporúča národným orgánom dohľadu, ako postupovať v prípade nepredloženia/nezverejnenia finančných správ v súlade s príslušnou legislatívou. ESMA odporúča jednotlivým národným orgánom dohľadu, aby nevyvíjali kroky smerujúce k opatreniam v súvislosti s nadchádzajúcimi lehotami stanovenými v smernici o transparentnosti. Národná banka Slovenska naďalej monitoruje súčasnú situáciu a prehodnocuje potrebu predĺženia lehôt na zverejnenie finančných informácií.

ESMA taktiež vydala odporúčanie poskytujúce usmernenie pre emitentov a audítorov, ktoré sa týka uplatňovania účtovného štandardu IFRS 9 - Finančné nástroje, najmä pokiaľ ide o výpočet očakávaných úverových strát a súvisiacich požiadaviek na zverejňovanie. Emitenti a audítori by mali zvážiť vplyv opatrení, ktoré prijímajú vlády na riešenie hospodárskych problémov v súčasnosti, na finančné vykazovanie, najmä s ohľadom na požiadavky účtovného štandardu IFRS 9. Vo vzťahu k transparentnosti ESMA upozorňuje na dôležitosť poskytovania všetkých relevantných zverejnení týkajúcich sa skutočných a potenciálnych vplyvov pandémie koronavírusu COVID-19, aby sa splnili požiadavky účtovného štandardu IFRS 7 - Finančné nástroje: Zverejňovanie.

Vzhľadom na súčasnú situáciu Národná banka Slovenska odporúča emitentom, aby vo svojich ročných finančných správach za rok 2019, vypracovaných podľa § 34 zákona o burze, uviedli dopady pandémie koronavírusu COVID-19 na hospodársku aj finančnú situáciu spoločnosti. Uvedený dopad môžu emitenti uviesť ako udalosť osobitného významu, ktorá nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve4. V prípade, ak sú ročné finančné správy za rok 2019 už dokončené, Národná banka Slovenska odporúča emitentom zverejniť informácie o dopade pandémie koronavírusu COVID-19 v rámci najbližšej polročnej finančnej správy.


1Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.
2Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
3Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/109/ES z 15.decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES v aktuálnom znení.
4Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Základné informácie o Centrálnej evidencii regulovaných informácií

Centrálna evidencia regulovaných informácií je databázou regulovaných informácií, ktoré sú emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinní predkladať Národnej banke Slovenska podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem povinne zasielaných informácií, emitenti cenných papierov môžu prostredníctvom tejto databázy zverejniť aj iné informácie súvisiace s ich činnosťou (akými sú napr. informácie o konaní a výsledkov valného zhromaždenia, zmeny v základnom imaní spoločnosti, atď. – viac v časti „Prehľad regulovaných a ostatných informácií“).

Centrálna evidencia regulovaných informácií umožňuje bezplatný a ľahký prístup k informáciám o emitentoch cenných papierov (ako sú napr. ročné finančné správy, polročné finančné správy, informácie o konaní valného zhromaždenia, atď.), jednoduché vyhľadávanie, tlač a stiahnutie informácií. Databáza obsahuje historické údaje od júna 2007.

Povinnosť vytvorenia Centrálnej evidencie regulovaných informácií vyplynula z implementácie ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (tzv. Transparency Directive) do zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. Na základe predmetnej direktívy bol v zákone č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 48 zavedený inštitút Centrálnej evidencie regulovaných informácií.

Upozornenie:
Národná banka Slovenska neručí za správnosť informácií predložených emitentmi cenných papierov týkajúcich sa regulovaných a ostatných informácií, za správnosť týchto údajov zodpovedá emitent cenných papierov sám v plnom rozsahu.