Podrobné informácie

Ďalšie informácie o emitentoch cenných papierov (Legislatíva, Povinnosti emitentov cenných papierov, Formuláre, atď.) sú prístupné na internetovej stránke Národnej Banky Slovenska v časti Emitenti cenných papierov.

Prístup k tlačeným dokumentom

Ročné a polročné finančné správy doručené do Národnej banky Slovenska do 31.7.2011 v listinnej podobe sú v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejne prístupné k nahliadnutiu v sídle Národnej banky Slovenska, a to výlučne po predchádzajúcom písomnom alebo telefonickom dohovore. Všetky ročné a polročné finančné správy doručené Národnej banke Slovenska od 1.6.2007 sú taktiež uložené v elektronickej podobe v Centrálnej evidencii regulovaných informácií.

Linky

Linky – Správa a riadenie spoločností