Upozornenie pre emitentov cenných papierov – Informácia k overeniu súladu s požiadavkami nariadenia o ESEF v audítorskej správe

Podľa § 34 ods. 7 zákona o burze „ročnú finančnú správu podľa odseku 1 emitent vypracuje a zverejní v jednotnom elektronickom formáte vykazovania podľa osobitného predpisu“, ktorým je Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Ú. v. EÚ L 143, 29.5.2019) v platnom znení (ďalej len „nariadenie o ESEF“). Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V práve Európskej únie sa od štatutárnych audítorov vyžaduje, aby poskytli audítorské stanovisko k tomu, či sú účtovné závierky zahrnuté v ročných finančných správach v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v nariadení o ESEF, t. j. s ustanoveniami nariadenia o ESEF, ktoré sa vzťahujú na účtovné závierky.
Správa audítora k účtovnej závierke zahrnutej v ročnej finančnej správe emitenta počnúc rokom 2022, t.j. za účtovné obdobie roka 2021 má obsahovať aj správu o overení súladu prezentácie účtovnej závierky emitenta s požiadavkami nariadenia o ESEF.

V prípade, ak audítorská správa k ročnej finančnej správe emitenta za rok 2021 neobsahuje správu o overení súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami nariadenia o ESEF, je emitent povinný zabezpečiť, aby audítor túto správu doplnil o toto overenie. Doplnenie môže byť uskutočnené aj vo forme dodatku k audítorskej správe. Doplnenie musí byť v rovnakom formáte XHTML ako ročná finančná správa.

Užitočné linky:
https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/trh-cennych-papierov/emitenti-cennych-papierov-zakladne-informacie/legislativne-zmeny-a-novinky/
https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/trh-cennych-papierov/emitenti-cennych-papierov-zakladne-informacie/upozornenie-pre-emitentov-cennych-papierov-esef/
https://ec.europa.eu/info/files/211109-ceaob-esef-guidelines-auditors_en
https://www.skau.sk/

Ďalšie upozornenia pre emitentov cenných papierov