Manuály

Na základe delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania v platnom znení (ďalej len „nariadenie ESEF“) je emitent povinný zverejniť celú ročnú finančnú správu vo formáte rozšíriteľného hypertextového značkového jazyka (XHTML). Formát XHTML by mal byť nastavený tak, aby bolo možné kopírovať a vyhľadávať text a bolo možné tento dokument otvoriť v akomkoľvek internetovom prehliadači. Postup konvertovania ročnej finančnej správy do formátu XHTML uvedený v manuáloch je iba názorný príklad a slúži iba ako technická pomoc pri postupe konvertovania. Emitent môže na konverziu využiť iný technický postup a konvertor. Emitent je povinný sa dôsledne oboznámiť s nariadením ESEF a príslušnými technickými normami.

Chybové kódy

ESMA 4.1.3

ESMA 4.1.6