Základné informácie o Centrálnej evidencii regulovaných informácií

Centrálna evidencia regulovaných informácií je databázou regulovaných informácií, ktoré sú emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinní predkladať Národnej banke Slovenska podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES. Okrem povinne zasielaných informácií, emitenti cenných papierov môžu prostredníctvom tejto databázy zverejniť aj iné informácie súvisiace s ich činnosťou (akými sú napr. informácie o konaní a výsledkov valného zhromaždenia, zmeny v základnom imaní spoločnosti, atď. – viac v časti „Prehľad regulovaných a ostatných informácií“).

Centrálna evidencia regulovaných informácií umožňuje bezplatný a ľahký prístup k informáciám o emitentoch cenných papierov (ako sú napr. ročné finančné správy, polročné finančné správy, informácie o konaní valného zhromaždenia, atď.), jednoduché vyhľadávanie, tlač a stiahnutie informácií. Databáza obsahuje historické údaje od júna 2007.

Povinnosť vytvorenia Centrálnej evidencie regulovaných informácií vyplynula z implementácie ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (tzv. Transparency Directive) do zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. Na základe predmetnej direktívy bol v zákone č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 48 zavedený inštitút Centrálnej evidencie regulovaných informácií.

Upozornenie:
Národná banka Slovenska neručí za správnosť informácií predložených emitentmi cenných papierov týkajúcich sa regulovaných a ostatných informácií, za správnosť týchto údajov zodpovedá emitent cenných papierov sám v plnom rozsahu.