Regulované a ostatné informácie

Prehľad informačných povinností emitentov cenných papierov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) a ostatných informácií.

I. Regulované informáciex:

II. Ostatné informácie:

 • Oznámenie o  konaní VZ (informácie o  konaní a  programe valného zhromaždenia - riadneho a/alebo mimoriadneho valného zhromaždenia)
 • Informácie o celkovom počte akcií a hlasovacích práv a o právach držiteľov akcií zúčastňovať sa VZ
 • Štruktúra akcionárov
 • Výsledky z konania VZ (informácie o priebehu a výsledkov valného zhromaždenia)
 • Zmena obchodného mena
 • Zmena zakladateľskej listiny alebo stanov (resp. aktuálne znenie stanov a zakladateľskej listiny)
 • Personálne zmeny v orgánoch spoločnosti (personálne zmeny členov štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánov spoločnosti)
 • Iné zmeny v obchodnom registri (napr. informácie o splynutí, zlúčení, rozdelení alebo zániku spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácia, konkurz, atď.)
 • Zmeny v ZI (zvýšenie základného imania/vydanie dodatočných akcií, zníženie základného imania)
 • Organizačná štruktúra spoločnosti
 • Manažérske obchody (Oznámenie osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami podľa § 132d (1) zákona o cenných papieroch) platné do 3. júla 2016
 • Identifikácia trhu, na ktorom sú CP obchodované (Trh, na ktorom sú cenné papiere obchodované, príp. jeho zmena)
 • Pozastavenie obchodovania s CP
 • Ponuky na prevzatie (ponuky na prevzatie podľa zákona o cenných papieroch, návrh ponuky na prevzatie, stanovisko členov predstavenstva cieľovej spoločnosti k ponuke na prevzatie, v prípade ponuky na prevzatie podľa § 119 zákona o cenných papieroch - údaje o vývoji ponuky na prevzatie – informácie o stave podielu na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti – v ks a %, celkové výsledky ponuky na prevzatie, atď.)
 • Iné finančné opatrenia
 • Prehlásenie dodržiavania Kódexu správy a riadenia spoločnosti
 • Iné oznámenia (napr. zmeny v predmete činnosti spoločnosti – expanzia, atď.)

xRegulovanými informáciami sa podľa ustanovenia § 45 ods. 2 zákona o burze rozumejú všetky informácie (ročná finančná správa, polročná finančná správa, predbežné vyhlásenie, doplňujúce informácie, oznamovacie povinnosti, dôverné informácie, atď.), ktoré emitent cenných papierov musí zverejňovať podľa zákona o burze a podľa osobitného zákona. Osobitný zákon sa týka ustanovenia § 132b zákona o cenných papieroch.

xxZákon č. 520/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cenných papieroch s účinnosťou od 1. júla 2012 zrušil predmetnú informačnú povinnosť v zákone o burze. Aktuálne znenie zákona o burze nájdete v časti Dohľad nad trhom cenných papierov/Emitenti cenných papierov/Legislatíva.

xxxOd 1. januára 2014 sa povinnosť plní prostredníctvom registra účtovných závierok. Viac informácií nájdete v časti Dohľad nad finančným trhom/Emitenti cenných papierov/Základné informácie/Upozornenia pre emitentov cenných papierov.

Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Securities Act)

II. Other Optional Information:

 • Announcement of the GM (information on the general meeting and its agenda - annual general meeting and/or extraordinary general meeting)
 • Information on the total number of shares and voting rights and on the rights of shareholders to participate in general meeting
 • Shareholders´ structure
 • Results of the GM (information on proceedings and results of the General Meeting)
 • Change of business name
 • Amendment of instrument of incorporation or articles of association (alternatively current wording of articles of association and instrument of incorporation)
 • Personnel changes in the bodies of the company (personnel change in the statutory, management and supervisory bodies, etc.)
 • Other changes in the business register (e.g. information on fusion, merger, division or dissolution of the company, etc.)
 • Changes in the share capital (capital increase/issue of additional shares, capital decrease)
 • Organizational structure of the company
 • Managerial transactions (announcement of persons discharging managerial responsibilities within an issuer or persons closely associated with them who conducted transactions on their own account involving shares of the respective issuer or financial instruments related to such shares under the Art. 132d (1) of Securities Act)
 • Identification on market where securities are admitted to trading, or their change
 • Suspension of trading in securities
 • Takeover bids (Information on Takeover Bids under the Securities Act, Takeover bid document, Standpoint of the offeree company board members on takeover bid, in case of a takeover bid under the Art. 119 of Securities Act – information on the progress of the takeover bid – information on status of the share of the voting rights in the offeree company expressed as the number of shares and as percentage, overall outcome of the takeover bid, etc.)
 • Other financial measures
 • Declaration of compliance with the Corporate Governance Code
 • Other announcements (e.g. change of the scope of business activities of the company – expansion, etc.)

According to the Art. 45 (2) of the Stock Exchange Act 'xregulated information' means all information (annual financial report, half-yearly financial report, interim statement, additional information, disclosure obligations, insider information, etc.) which the securities issuer  is required to disclose under the Stock Exchange Act or under a separate law.

Separate law is related to the Art. 132b of the Securities Act.

xxThe Act 520/2011 Coll., which subsequently amended Securities Act abolished this disclosure obligation in Stock Exchange Act from 1 July 2012. The current wording of this Act can be found in the section Securities Market Supervision/Issuers of Securities/Legislation.

xxxAs of 1 January 2014 the obligation shall be fulfilled by means of the register of financial statements. More information can be found in the section Securities Market Supervision/Issuers of Securities/Basic information/Notice of securities.