Regulované a ostatné informácie

Prehľad informačných povinností emitentov cenných papierov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“)nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) a ostatných informácií.

I. Regulované informáciex:

 • Ročná finančná správa (§ 34 zákona o burze)xxx
 • Polročná finančná správa (§ 35 zákona o burze)
 • Predbežné vyhlásenie alebo Štvrťročná finančná správa (§ 36 zákona o burze)IV platné do 31.12.2015
 • Ročná správa o platbách orgánom verejnej moci (§ 36 zákona o burze)IV platné od 1.1.2016
 • Zmena práv spojených s rôznymi druhmi akcií (§ 37b ods. 1 zákona o burze)
 • Zmena práv držiteľov CP iných ako akcie (Zmena práv držiteľov cenných papierov iných ako akcií podľa § 37b ods. 2 zákona o burze)
 • Informácie o prijatých úveroch (§ 37b ods. 3 zákona o burze) platné do 31.12.2015
 • Informácie o rozdelení a výplate dividend (§ 37c (1) zákona o burze)
 • Informácie o novej emisii akcií - vrátane informácií o všetkých opatreniach týkajúcich sa ich prideľovania, upisovania, zániku alebo výmeny (§ 37c (1) zákona o burze)
 • Informácie pre držiteľov dlhových cenných papierov (§ 37c ods. 2 zákona o burze) - výplata úrokov, výkon práv konverzie, výmena, upisovania alebo zrušenia a splatenia dlhových cenných papierov
 • Informácie pre držiteľov dlhových cenných papierov (§ 37c ods. 2 zákona o burze) - miesto, čas a program rokovania schôdze majiteľov dlhových cenných papierov, formulár splnomocnenia na zastupovanie osobám oprávneným hlasovať na schôdzi majiteľov dlhových cenných papierov, oznámenie o zvolaní schôdze – a to v prípade, ak je v emisných podmienkach dlhopisov zriadená schôdza majiteľov dlhových cenných papierov
 • Ročný sumár zverejnených informácií (Dokument o zverejnených informáciách za posledných 12 mesiacov podľa § 37d ods. 5 v spojení s ods. 6 zákona o burze) xx platné do 1. júla 2012
 • Zmeny v podieloch na hlasovacích právach emitenta (Oznamovacie povinnosti podľa § 42 ods. 11 (a § 41 ods. 10) zákona o burze)
 • Obchodovanie s vlastnými akciami (nadobudnutie/prevod) (Oznamovacie povinnosti podľa § 44 ods. 1 zákona o burze)
 • Transakcie manažérov (Oznámenie osôb vykonávajúcich riadiace úlohy a osôb s nimi úzko spojenými podľa článku 19 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES platné od 3. júla 2016
 • Informácie o celkovom počte hlasovacích práv a výške ZI (Oznamovacie povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona o burze - celkový počet hlasovacích práv a výška základného imania)
 • Voľba domovského členského štátu (§ 45 ods. 4 zákona o burze) - Formulár určený na oznamovanie domovského členského štátu
 • Dôverné informácie (podľa článku 17 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES)

II. Ostatné informácie:

 • Oznámenie o  konaní VZ (informácie o  konaní a  programe valného zhromaždenia - riadneho a/alebo mimoriadneho valného zhromaždenia)
 • Informácie o celkovom počte akcií a hlasovacích práv a o právach držiteľov akcií zúčastňovať sa VZ
 • Štruktúra akcionárov
 • Výsledky z konania VZ (informácie o priebehu a výsledkov valného zhromaždenia)
 • Zmena obchodného mena
 • Zmena zakladateľskej listiny alebo stanov (resp. aktuálne znenie stanov a zakladateľskej listiny)
 • Personálne zmeny v orgánoch spoločnosti (personálne zmeny členov štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánov spoločnosti)
 • Iné zmeny v obchodnom registri (napr. informácie o splynutí, zlúčení, rozdelení alebo zániku spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácia, konkurz, atď.)
 • Zmeny v ZI (zvýšenie základného imania/vydanie dodatočných akcií, zníženie základného imania)
 • Organizačná štruktúra spoločnosti
 • Manažérske obchody (Oznámenie osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami podľa § 132d (1) zákona o cenných papieroch) platné do 3. júla 2016
 • Identifikácia trhu, na ktorom sú CP obchodované (Trh, na ktorom sú cenné papiere obchodované, príp. jeho zmena)
 • Pozastavenie obchodovania s CP
 • Ponuky na prevzatie (ponuky na prevzatie podľa zákona o cenných papieroch, návrh ponuky na prevzatie, stanovisko členov predstavenstva cieľovej spoločnosti k ponuke na prevzatie, v prípade ponuky na prevzatie podľa § 119 zákona o cenných papieroch - údaje o vývoji ponuky na prevzatie – informácie o stave podielu na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti – v ks a %, celkové výsledky ponuky na prevzatie, atď.)
 • Iné finančné opatrenia
 • Prehlásenie dodržiavania Kódexu správy a riadenia spoločnosti
 • Iné oznámenia (napr. zmeny v predmete činnosti spoločnosti – expanzia, atď.)

xRegulovanými informáciami sa podľa ustanovenia § 45 ods. 2 zákona o burze rozumejú všetky informácie (ročná finančná správa, polročná finančná správa, predbežné vyhlásenie, doplňujúce informácie, oznamovacie povinnosti, dôverné informácie, atď.), ktoré emitent cenných papierov musí zverejňovať podľa zákona o burze a podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

xxZákon č. 520/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cenných papieroch s účinnosťou od 1. júla 2012 zrušil predmetnú informačnú povinnosť v zákone o burze. Aktuálne znenie zákona o burze nájdete v časti Dohľad nad trhom cenných papierov/Emitenti cenných papierov/Legislatíva.

xxxOd 1. januára 2014 sa povinnosť plní prostredníctvom registra účtovných závierok. Viac informácií nájdete v časti Dohľad nad finančným trhom/Emitenti cenných papierov/Základné informácie/Upozornenia pre emitentov cenných papierov.

IVZákon č. 388/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon o burze s účinnosťou od 1. januára 2016 zrušil predmetnú informačnú povinnosť v zákone o burze a ustanovil novú informačnú povinnosť. Aktuálne znenie zákona o burze nájdete v časti Legislatíva