Podpisovanie audítorských správ elektronickým podpisom

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania v platnom znení (ďalej len „ESEF“) ustanovuje, aby celá ročná finančná správa bola zverejnená v jednotnom elektronickom formáte vykazovania (XHTML).

Podľa ustanovenia § 34 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení (ďalej len „zákon o burze“) účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka, ktorá je súčasťou ročnej finančnej správy musí byť overená audítorom. Na základe ustanovenia § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora musí byť podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok.
Keďže existujúce právne predpisy bližšie nešpecifikujú spôsob podpisu audítorských správ, môžu štatutárni audítori v súčasnosti uplatniť možnosť, ktorá im lepšie vyhovuje, vrátane rukou písaného alebo elektronického podpisu. Kvalifikovaný elektronický podpis má právny účinok rovnocenný s vlastnoručným podpisom.

Vo vzťahu k podpisovaniu audítorských správ, odporúčame emitentom, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (ďalej len „emitenti“) postupovať podľa Usmernenia SKAU č. 36/ISA/2022 Zákazky na overenie súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami Európskeho jednotného elektronického formátu vykazovania (ESEF). Na základe uvedeného usmernenia v bode 4.7. je uvedené, že „ročná finančná správa sa zostavuje a zverejňuje výlučne elektronicky vo formáte XHTML a musí obsahovať správu nezávislého audítora podpísanú osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovnej závierky. Ak audítor potvrdí subjektu, že predbežná verzia účtovnej závierky na účely zahrnutia do ročnej finančnej správy je v súlade s ESEF požiadavkami, subjekt následne zabezpečí autorizáciu ročnej finančnej správy štatutárnym orgánom. Autorizácia dokumentu sa realizuje kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. Rovnako k vydaniu správy nezávislého audítora pristupuje aj audítor a podpíše svoju správu kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. Audítor sa môže dohodnúť s auditovaným subjektom aj na inom postupe podpisovania vyššie spomenutých dokumentov.“

V tejto súvislosti uvádzame, že Národná banka Slovenska akceptuje elektronický podpis ako aj vlastnoručný podpis audítorských správ.

Pri podpisovaní kvalifikovaným elektronickým podpisom vznikne súbor s príponou .asice. Tento súbor obsahuje všetky dokumenty, ktoré boli podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Kvalifikovaný elektronický podpis je rovnocenný k ručnému podpisu a teda nahrádza ručný podpis na samotnom výroku, ktorý je súčasťou XHTML súboru. Po podpísaní kvalifikovaným elektronickým podpisom už nie je možné robiť žiadne zmeny v súbore, ktorý bol podpísaný, inak by podpis stratil validitu.
Ročnú finančnú správu v XHTML formáte si emitent vyexportuje z .asice súboru a môže odoslať/nahrať na potrebné miesta. V tejto verzii je aj plné znenie výroku audítora, avšak bez ručného podpisu, keďže ten bol nahradený kvalifikovaným elektronickým podpisom. Teda dôkaz o podpísaní audítorom je možno získať jedine cez použitie súboru .asice, kde sú uvedené detaily ku kvalifikovanému elektronickému podpisu.
Centrálna evidencia regulovaných informácií (ďalej len „CERI“) je schopná prijímať elektronicky podpísane dokumenty vo formáte ASICE. Povolené je to pre všetky druhy dokumentov s výnimkou ESEF, ktoré majú predpísaný formát (iXBRL, zip alebo XHTML).
Pre elektronicky podpísané audítorské správy je v CERI vytvorená nová položka „Audítorská správa s elektronickým podpisom“, do ktorej sú emitenti povinní ukladať audítorské správy v prípade, ak obsahujú elektronický podpis. Audítorské správy podpísané vlastnoručne sa vkladajú do kategórie „Ročná finančná správa“.