Predkladanie ročných finančných správ v jednotnom elektronickom formáte vykazovania (tzv. ESEF)

Podľa § 34 ods. 7 zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) ročnú finančnú správu podľa § 34 ods. 1 zákona o burze emitent vypracuje a zverejní v jednotnom elektronickom formáte vykazovania podľa Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Ú.v. EÚ L 143, 29.5.2019) v platnom znení (ďalej len „Delegované nariadenie 2019/815“).

Podľa čl. 3 Delegovaného nariadenia 2018/815 je emitenti povinný vypracovať celé ročné finančné správy vo formáte XHTML.

Emitent zverejní celú ročnú finančnú správu, ktorej súčasťou je aj individuálna účtovná závierka, v jednom dokumente vo formáte rozšíriteľného hypertextového značkového jazyka (XHTML). Formát XHTML odporúčame nastaviť tak, aby bolo možné kopírovať a vyhľadávať text a bolo možné tento dokument otvoriť v akomkoľvek internetovom prehliadači.

V prípade, že emitent zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, emitent ročnú finančnú správu zverejní vo formáte XHTML spolu s konsolidovanou účtovnou závierkou označenou pomocou vnoreného rozšíriteľného jazyka pre podnikové výkazníctvo (inline eXtensible Business Reporting Language – iXBRL). Dokument je potrebné zverejniť v zip súbore. Jazyk XBRL je strojovo čitateľný a umožňuje automatizované využívanie veľkého objemu informácií.

Emitent nemôže zverejniť ročnú finančnú správu vo formáte PDF, tento formát nie je prípustný pre ročné finančné správy a takéto zverejnenie sa bude považovať za nesplnenie povinnosti podľa § 34 zákona o burze.

Zoznam technických riešení na generovanie ročných správ v ESEF formáte je možné nájsť napríklad na tejto adrese: https://www.xbrleurope.org/?page_id=1243

Po prihlásení užívateľa v Centrálnej evidencii regulovaných informácií (CERI) pribudla nová možnosť „Validácia formátu ESEF“, kde si emitenti môžu odkontrolovať správnosť dokumentu v XHTML formáte, ktorú odporúčame využiť pred tým ako emitent vloží ročnú finančnú správu do verejnej časti CERI. Prípadné chybové hlásenia a príčinu chybového hlásenia si môžete identifikovať pomocou usmernení v dokumente ESEF Reporting Manual, ktorý je zverejnený na webovej stránke ESMA: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-254_esef_reporting_manual.pdf

Upozorňujeme, že manuál sa každoročne aktualizuje. Taktiež si Vás dovoľujeme informovať, že NBS zverejňuje informácie určené pre emitentov cenných papierov na svojej internetovej stránke: https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/trh-cennych-papierov/emitenti-cennych-papierov-zakladne-informacie

Uverejnené informácie obsahujú aj legislatívne zmeny a novinky: https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/trh-cennych-papierov/emitenti-cennych-papierov-zakladne-informacie/legislativne-zmeny-a-novinky